وبلاگicon

جلوگیری از کپی کردن مطالب

منوی اصلی
خــبـــرگـــــزاری رسمی بُـرک
وب سـایت خـبــری تــحـلـیلــی بُرک (دیــد شمـا آیــنـده شمـاســت)به سـردبـیـری عـلـیـرضـا نـجـارپـور اسـتـادی

اینستاگرام هنرمندان

بیشتر از اکنون باشید و دنیایی از خدمات را در سایت ما تجربه کنید چرا که ما همه را به چالش میکشیم www.Bork.ir

لطفا و خواهشنا مطالب و تصاویر رو با ذکر منبع (bork.ir) به اشتراک بگذارید

پرسشـی كـه هـرگز بـدان پاسـخ داده نشـده اسـت و خـود مـن نیـز بـا وجـود سـی سـال پژوهـش و مطالعـه بـرای آن پاسـخی نیافتـه ام ایـن اسـت كـه : " خواسـته ی زنـان چیسـت؟ "

 


 

زیگـــموند فرویــــد 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399178_608.jpg


 

آزارم مـی دهـد دیـدن آن منظـره ای کـه مـادری کـودکش را سـیلی مـی زنـد ، ولـی کـودک بـاز دامـانش را رهـا نمـی کنـد ؛

کجاسـت آن قاضـی تـا حکـم کنـد کـه سرچشـمه محـبت ، مـادر اسـت یـا فرزنـد ؟


 

حســـین پناهــــی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399179_731.jpg


 

هیـچ کـس متـوجه نمـی شـود کـه برخـی از افـراد چـه عذابـی را تحـمل مـی کـنند تـا آرام و خونسـرد بـه نظـر بیاینـد ... !


 

آلـــدوس هاکســـلی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399180_957.jpg


 

كسـی را كـه دوسـت داری رهـایش كـن ؛

اگـر سـوی تـو بازگشـت از آن توسـت ،

و اگـر بازنگشـت ، از ابتـدا بـرای تـو نبـوده اسـت .


 

ویلیـــام شكــــسپیر 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399181_652.jpg


 

کتـاب‌ هـای مـن در برابر گرسنگـی یـک کـودک هیـچ ارزشـی نـدارند .


 

ژان پـــل ســارتر 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399182_141.jpg


 
 

 


یــــک خـــانـــواده خـــوشحـــال، چـــیزی جـــز یـــک بهــــشت زود رس نیـــــــــــست.


 

جـورج برنــارد شــاو  


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399183_950.jpg


 

وقتـی کـه آدم تنهـا خـودش خوشـبخت باشـد ، خجـالت دارد .


 

آلبـــر کامــــو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399184_394.jpg


 

تـا كنـون در جهـان هیـج تحـولی تاریخـی بـه وقـوع نپیـوسته اسـت , مگـر عـوض شـدن نـام اربابان .


 

جـــــورج اورول 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399185_300.jpg


 

وفـاداری ، هـنگامی کـه از یـک عشـق حقـیقی ناشـی نشـده باشـد چـقدر کسـالت بـار اسـت !


 

میــــلان کونـــــدرا 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399186_815.jpg


 

بـــه شــما مــی گویـــــــــــم، اگــر انســـــانی آنچـــه را نیـــابد کــه جـــان خـــــــــویش بـــر آن ببــــــــــازد، شــــــــایستـــــــــه زیســـــــــتن نیـــــــست.


 

مارتین لوتر کینگ 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399187_938.jpg


 
 

 


زندگـی شـاید آن لبخـندی سـت ، کـه دریغـش کردیـم ...


 

سهـــراب سپــــهری  


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399188_531.jpg


 

هیـچ چیـز بـا ارزش تـر از امـروز نیسـت .


 

یوهـــان ولفگانـگ گـــوته 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399189_844.jpg


 

میلـیون هـا و میلیاردهـا آدم تـوی ایـن دنیـا هسـتند و همـه شـان مـی تـوانند بـی تـو زندگـی کـنند ،

آخـر مـن بدبخـت چـرا نمـی توانـم ؟


 

رومــــن گـــــاری 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399197_350.jpg


 

لازم نیسـت مـرا دوسـت داشـته باشـی ...!

مـن تـو را بـه انـدازه ی هـردومـان

دوسـت دارم ...


 

عبـــاس معــــروفی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399198_237.jpg


 

حیوانـات دوسـتان مـن هستـند، مـن دوستانـم را نمیخـورم !


 

جـــورج برنارد شــــاو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/399199_973.jpg

 

 


 

اگـر قـرار بـود كـه همـه مـا بـر مبنـای افكارمـان محاكمـه شویـم ، همـه مـان حلـق آویـز مـی شدیـم !

 


 

مـــــارگارت آتــــوود 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400952_714.jpg


 

انتقـام ناشـی از ضعـف روحـی كسانـی اسـت كـه نمـی تواننـد ناملایمـات را تحمـل كـنند .


 

فرانســـوا لارشـــفوکو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400953_270.jpg


 

راز موفقیـت در ایـن اجتمـاع ایـن اسـت کـه یقیـن داشـته باشیـم همـه تقریبـا بـه یـک انـدازه بـی شعورنـد ، امـا جـوری وانمـود کنیـم کـه انگـار هرکـدام از آنهـا بیشتـر از دیگـری مـی فهمـد !!!


 

وودی آلـــــــــــن 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400954_268.jpg


 

از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر ،

بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد .


 

ژوزه ســــاراماگو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400955_625.jpg


 

احسـاس عشـق همـه مـا را دچـار ایـن توهـم گمـراه کـننده مـی سـازد کـه طـرف خـود را مـی شناسیــم .


 

مــــیلان کــــوندرا 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400956_601.jpg


 
 

 


مـا در ایـن مملکـت از وجـود 3 چیـز برخورداریــم :

وجـدان بـیدار ,

آزادی بیـان ،

و احتیـاط لازم بـرای ایـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنیم !


 

مـــــارک تــــواین 


 

 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400957_439.jpg
 


 

 

 

 

مـن تصـور مـی کنـم بهتـرین تعـریفی کـه مـی تـوان از انسـان کـرد ایـن اسـت :

انسـان عبارتسـت از مـوجودی کـه بـه همـه چیـز عـادت مـی کنـد !


 

داســتایوفسکـی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400958_397.jpg
 


 

لنگـه هـای چـوبی درب حیاطمـان گرچـه کهنـه انـد و جـیرجـیر مـی کنند , ولـی خـوش بـه حالشـان کـه لنـگه همنـد .


 

حــــسیـن پنـــاهی 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400959_264.jpg


 

یـک پرنـده کوچـک کـه زیـر بـرگ‌ هـا نغـمه‌ سـرائی مـی‌کند ، بـرای اثبـات خــدا کافـی اسـت .


 

ویكتــور هوگــو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400960_241.jpg


 
 

 


هـرگز بـرای پـول ازدواج نكـنید ، چـون بـرای پـول در آوردن راههـای آسـانتری هـم وجـود دارد !


 

جــورج برنـارد شــاو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400961_808.jpg


 

حسـرت واقعـی را آن روزی میخــوری ،

كـه مـی بینـى ،

بـه انـدازه سـن و سـالت ، زندگـى نكـرده ای ... !


 

گابـــریل گارســـیا مارکـــز 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400962_220.jpg


 

کسـی کـه مـرا بـه خاطـر خـوبی هایـم مـی خـواهد نمـی خواهـم ...

کسـی را مـی خـواهم کـه بـا دانسـتن بـدی هایـم بـازهـم مـرا بخواهـد !


 

ارنســتو ســاباتو 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400963_788.jpg


 

كسـی بـه جـز خـودم مسـئول سـقوطم نیـست ؛ بزرگتـرین دشمـنی كـه باعـث بـه وجـود آمدن سرنوشـتی غـم انگـیز و اندوهـبار برایـم شـده تنهـا خـودم هسـتم .


 

ناپلئـــون بنـــاپارت 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400964_987.jpg


 

ایـن زندگـی بیمـارستانـی اسـت کـه در آن هـر بیمـاری اسـیرِ آرزوی عـوض کـردنِ تخـت هـاست .


 

شـــارل بودلــــر 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400965_528.jpg


 

نگاهـت رنـج عظـیمی است ، وقتـی بـه یـادم مـی آورد كـه چـه چیـزهای زیـادی را هنـوز بـه تـو نگـفته ام .


 

آنتــوان دوسـنت اگــزوپری 


 

http://mj9.persianfun.info/img/93/9/Naghl-Ghol117/400966_483.jpg

 

 

 

پشتیبانی