خــبـــرگـــــزاری رسمی بُـرک خبرگزاری رسمی بُرک جـــامـعتـــریـن پــایــگـاه اطـلـاع رســـانـی خــبـــری شــامــل اخــبــار مـــکـتــوب، فــیلــم، عـکـس و چـنـد رسـانـه ای. www.Bork.ir http://bork.ir 2017-09-22T11:20:00+01:00 text/html 2017-09-11T08:39:06+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی ۱۶ سال کتمان حقایق؛ ماجرای گاو شیرده و اسنادی که دیده نمی‌شوند http://bork.ir/post/3211 <section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix " style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083577/%DB%B1%DB%B6-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/04/25/2/2059107.jpg" alt="11 سپتامبر" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">به بهانه سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">امروز ۱۱ سپتامبر شانزدهمین سالگرد مجموعه وقایعی است که با نادیده گرفتن حقایق مربوط به آن منجر به حمله آمریکا به افغانستان و عراق و رقم خوردن فصلی جدید برای خاورمیانه شد.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-09-11T08:33:09+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی ایران ربات فضانورد به فضا می فرستد/اعزام انسان به فضا تا ۱۴۰۴ http://bork.ir/post/3210 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083551/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/03/06/2/2399015.jpg" alt="فضانورد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">رئیس پژوهشگاه هوافضا خبر داد؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رئیس پژوهشگاه هوافضا از ادامه مطالعات برای اعزام انسان به فضا خبر داد و گفت: ممکن است قبل از اعزام نهایی انسان، اعزام ربات همراه با محموله زیستی به فضا را امتحان کنیم.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T08:18:53+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی وضعیت مبهم بازی‌های رایانه‌ای ایران/ بازاری که زنده به پول است! http://bork.ir/post/3209 <div><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4075883/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/02/07/2/1991290.jpg" alt="نخستین مسابقات بازی‌های رایانه‌ای تهران کاپ" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">در میزگرد بررسی شد؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">مسئولان مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال، ضمن تشریح اولویت‌ها و دست‌اندازهای پیش روی این مرکز، وضعیت بازار بازی‌ها در ایران را «مبهم» توصیف اما بر «ظرفیت» بالای آن تأکید کردند.</p></li></ul></div> text/html 2017-09-11T07:56:56+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی زمین از ۹ سیاره رصد می شود! http://bork.ir/post/3208 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083615/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/04/04/2/2420869.jpg" alt="سیاره نهم" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">تحقیقات جدید ثابت کرد؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">دانشمندان در تحقیقی متوجه شده اند که ۹ سیاره می توانند حیات در زمین را رصد کنند.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T07:32:49+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی انجمن جهانی موبایل ایران را تحریم نکرد/ خبر دقیق نیست http://bork.ir/post/3207 <section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083807/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/30/2/2559297.jpg" alt="آذری جهرمی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">وزیر ارتباطات؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به خبری مبنی بر تحریم ایران از سوی انجمن جهانی موبایل (GSMA) گفت: این خبر دقیق نیست.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-09-11T07:26:06+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی رفع فیلتر توییتر را پیگیری می‌کنیم/ وابستگی به گوگل کم می‌شود http://bork.ir/post/3206 <div id="box3" class="box highlights h4-subtitle list-clean list-icons" data-conf="{}" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><section class="box-content" style="box-sizing: border-box;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083742/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%DA%A9%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" title="۳۲ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/14/1/2543974.jpg" alt="رفع فیلتر توییتر را پیگیری می‌کنیم/ وابستگی به گوگل کم می‌شود" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">وزیر ارتباطات :</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در حال پیگیری رفع فیلتر توییتر هستیم و این موضوع در سراسر کشور در حال بررسی است.</p></li></ul></section></div> text/html 2017-09-11T07:13:30+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان دیدار کردند http://bork.ir/post/3205 <section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083772/%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/02/25/2/2009591.jpg" alt="پرچم ایران و پاکستان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">در تهران؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">وزیر امور خارجه پاکستان با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-09-11T07:08:25+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی یک کشف تازه درباره علت مبتلا شدن به افسردگی http://bork.ir/post/3204 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083741/%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/05/28/2/2473049.jpg" alt="سکته مغزی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">در حالی که تا پیش از این افسردگی یک مشکل عمدتا روحی تصور می شد، حال محققان می گویند عامل وقوع این مشکل التهاب ناشی از نقص سیستم ایمنی بدن است.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T06:35:24+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی خلبان ناشی یک کامیون نخاله وارد باند اصلی فرودگاه امام(ره) کرد http://bork.ir/post/3203 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083716/خلبان-ناشی-یک-کامیون-نخاله-وارد-باند-اصلی-فرودگاه-امام-ره-کرد" title="۱۲ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/07/22/1/2521672.jpg" alt="خلبان ناشی یک کامیون نخاله وارد باند اصلی فرودگاه امام(ره) کرد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در گفتگو اعلام شد؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">یک مقام مسئول گفت: خلبان ناشی بوئینگ ۷۴۷ متعلق به یکی از خطوط هوایی ترکیه که در اجاره شرکت هوایپمایی هما است، صبح امروز موجب انسداد باند اصلی فرودگاه امام (ره) شد.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T06:28:27+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود http://bork.ir/post/3202 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083660/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF" title="۳۲ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/11/1/2570441.jpg" alt="استاندار آذربایجان شرقی، معاون سیاسی وزیر کشور می شود" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">با حکم رحمانی فضلی؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">استاندار آذربایجان شرقی به زودی با حکم عبدالرضا رحمانی فضلی معاون سیاسی وزارت کشور می شود.</p><div class="clearfix" style="box-sizing: border-box;"></div></li><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083632/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF" title="۴۵ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"></span></a></li></ul> text/html 2017-09-11T06:25:02+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی جمهوریخواهان کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را از دست می‌دهند http://bork.ir/post/3201 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083632/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF" title="۴۵ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/18/1/2548339.jpg" alt="جمهوریخواهان کنترل مجلس نمایندگان آمریکا را از دست می‌دهند" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">استیو بانون:</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">استراتژیست سابق کاخ سفید می گوید اگر جمهوریخواهان بر سر مسئله مهاجرت به اتفاق نظر نرسند، این احتمال وجود دارد که در رقابت ۲۰۱۸ ، کنترل مجلس نمایندگان را از دست بدهند.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T05:53:09+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی شاهزاده‌ سعودی که اخیرا به تل‌آویو رفت «محمد بن سلمان» بود http://bork.ir/post/3200 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083520/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%84-%D8%A2%D9%88%DB%8C%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF" title="۱ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/10/1/2539702.jpg" alt="شاهزاده‌ سعودی که اخیرا به تل‌آویو رفت «محمد بن سلمان» بود" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">خبرنگاران صهیونیست اعلام کردند؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">در حالی که گزارش های رسانه های صهیونیستی از سفر یک شاهزاده سعودی به سرزمین های اشغالی حکایت داشت حالا چندین خبرنگار صهیونیست تایید کرده اند آن شاهزاده مذکور محمد بن سلمان بوده است.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T05:46:49+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی همکاری۱۱ دستگاه در جمع آوری کودکان کار/ ۷۰ درصد اتباع خارجی هستند http://bork.ir/post/3199 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083093/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DB%B1%DB%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF" title="۴۴ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/07/15/1/2514436.jpg" alt="همکاری۱۱ دستگاه در جمع آوری کودکان کار/ ۷۰ درصد اتباع خارجی هستند" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">معاون اجتماعی بهزیستی استان تهران اعلام کرد:</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران از همکاری۱۱ دستگاه در جمع آوری کودکان کار و خیابان گفت: ۵ مرکز در تهران برای نگهداری و قرنطینه این کودکان آماده شده است.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T05:41:53+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی محمدی: بدشانسی باعث از دست رفتن سکوی قهرمانی شد http://bork.ir/post/3198 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083443/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF" title="۷ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/07/23/1/2522643.jpg" alt="محمدی: بدشانسی باعث از دست رفتن سکوی قهرمانی شد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">یونان؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران پس از کسب عنوان چهارمی رقابتهای جهانی گفت: این تیم شایستگی ایستادن بر سکوی نخست را داشت، اما گرفتار بدشانسی و ناداوری شدیم.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T05:39:05+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی نبرد دیرالزور نقطه عطف نابودی تروریسم بود/ تشکر از ایران وحزب‌الله http://bork.ir/post/3197 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083457/%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AD%D8%B2%D8%A8" title="۸ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/02/17/1/2002159.jpg" alt="نبرد دیرالزور نقطه عطف نابودی تروریسم بود/ تشکر از ایران وحزب‌الله" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">معاون وزیر خارجه سوریه:</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با شبکه خبری المیادین نبرد «دیرالزور» را آخرین نبرد بزرگ و نقطه اساسی ریشه کنی تروریسم برشمرد.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T05:36:45+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی وضعیت جسمی خلبان‌های بالگرد حادثه دیده رضایت‌بخش است http://bork.ir/post/3196 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083573/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" title="۳۷ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/07/24/1/2522871.jpg" alt="وضعیت جسمی خلبان‌های بالگرد حادثه دیده رضایت‌بخش است" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">اصفهان - یک فروند بالگرد متعلق به شرکت هواپیماسازی ایران ( هسا ) یکشنبه شب در منطقه نصرآباد اصفهان دچار سانحه شد.</p></li></ul> text/html 2017-09-11T05:35:08+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی درخواست سیا از معارضان سوری برای عقب نشینی از سوریه به اردن http://bork.ir/post/3195 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083470/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86" title="۵ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/07/22/1/2520631.jpg" alt="درخواست سیا از معارضان سوری برای عقب نشینی از سوریه به اردن" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا از دو گروه معارض سوری خواسته است به اردن عقب نشینی کنند.</p></li></ul> text/html 2017-09-10T18:39:27+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی مرکل هشدار ترکیه در مورد سفر به آلمان را به باد انتقاد گرفت http://bork.ir/post/3194 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083435/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/15/2/2544535.jpg" alt="مرکل اردوغان" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">صدراعظم آلمان از هشدار وزارت خارجه ترکیه به اتباعش در مورد سفر به این کشور انتقاد کرد.</p></li></ul> text/html 2017-09-10T18:33:19+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی «آمانو» فردا پایبندی ایران به برجام را به شورای حکام گزارش می‌دهد http://bork.ir/post/3193 <ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083378/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF" title="۲ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2015/08/25/1/1808335.jpg" alt="«آمانو» فردا پایبندی ایران به برجام را به شورای حکام گزارش می‌دهد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا پایبندی ایران به «برجام» را به شورای حکام گزارش خواهد داد.</p></li></ul> text/html 2017-09-10T18:27:35+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی دستورویژه معاون اول برای بهبودوضعیت راه‌ها/ماموریت به۴وزیر کابینه http://bork.ir/post/3192 <div id="box3" class="box highlights h4-subtitle list-clean list-icons" data-conf="{}" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><section class="box-content" style="box-sizing: border-box;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083395/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87%DB%B4%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87" title="۱ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2016/11/06/1/2265175.jpg" alt="دستورویژه معاون اول برای بهبودوضعیت راه‌ها/ماموریت به۴وزیر کابینه" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">مهلت ۲ ماهه برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌ها؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">معاون اول رئیس جمهور خطاب به ۴ وزیر کابینه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرمانده نیروی ماموریت داد تا ظرف ۲ ماه آینده پیشنهاد خود را برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌ها گزارش دهند.</p></li></ul></section></div> text/html 2017-09-10T18:22:33+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی روحانی وارد تهران شد http://bork.ir/post/3191 <header class="box-title" style="box-sizing: border-box; height: auto; position: relative; margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><form id="frmNewsArchive" style="box-sizing: border-box; clear: both;"><div class="archiveHeaderOptions" style="box-sizing: border-box;"><table class="archiveOptions" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: transparent; display: inline-block;"><tbody style="box-sizing: border-box;"><tr style="box-sizing: border-box;"><td style="box-sizing: border-box; padding: 3px; position: relative;"><br></td><td style="box-sizing: border-box; padding: 3px; position: relative;"><br></td><td style="box-sizing: border-box; padding: 3px; position: relative;"><br></td></tr></tbody></table></div></form></header><section class="box-content" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><div class="third-news" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 24px;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083376/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/03/29/2/2417097.jpg" alt="سفر روحانی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">با استقبال جهانگیری؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رئیس جمهور کشورمان که به دعوت رسمی رییس جمهور قزاقستان به آستانه، پایتخت این کشور سفر کرده بود، دقایقی پیش با استقبال جهانگیری و ولایتی وارد تهران شد.</p></li></ul></div></section> text/html 2017-09-10T16:45:23+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی طومار اعتراضی دانشجویان تحویل دفتر سازمان ملل در تهران شد http://bork.ir/post/3189 <a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083345/%D8%B7%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF" title="۱ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/10/1/2570073.jpg" alt="طومار اعتراضی دانشجویان تحویل دفتر سازمان ملل در تهران شد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; text-align: right;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">پس از پایان تجمع اعتراضی درباره حوادث میانمار؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px; text-align: right;">دانشجویان شرکت کننده در تجمع اعتراضی علیه فجایع رخ داده در میانمار، ضمن محکوم کردن جنایت رخ داده در میانمار طومار اعتراضی خود را تحویل دفتر سازمان ملل دادند.</p> text/html 2017-09-10T14:51:51+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی جوان‌ترین مرکز استان کشور سینما ندارد؛ نسخه‌هایی که افاقه نکرد http://bork.ir/post/3188 <div><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix " style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4062362/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%87-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/09/2/2568852.jpg" alt="سینما دنای یاسوج" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-size: 11px; font-stretch: normal;">سینما «دنا» به خاطره‌ها پیوست</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">شهر یاسوج با جمعیت بیش از ۱۵۰هزار نفر پس از یک دهه از داشتن سینما بی‌بهره بوده و این در حالی است که بیشترین جمعیت جوان را در بین شهرهای کشور دارد.</p></li></ul></div> text/html 2017-09-10T14:49:37+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی زلزله ۳/۴ ریشتری کاشمر را لرزاند http://bork.ir/post/3187 <a href="http://www.mehrnews.com/news/4083263/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B3-%DB%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/08/29/2/2558453.jpg" alt="زلزله" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; line-height: 1.3em; color: rgb(51, 51, 51); margin: 3px 0px 0px; font-size: 16px; font-stretch: normal; text-align: right;">زلزله</h3><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">کاشمر- دقایقی قبل زلزله ای به بزرگی ۳/۴ ریشتر شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی را لرزاند.</p> text/html 2017-09-10T14:39:42+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی ۳ نفر در کلیسایی در «بیرمنگام» با چاقو مورد حمله قرار گرفتند http://bork.ir/post/3186 <div id="box3" class="box highlights h4-subtitle list-clean list-icons" data-conf="{}" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><section class="box-content" style="box-sizing: border-box;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083265/%DB%B3-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%82%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF" title="۱ ساعت قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(42, 100, 150); outline: none 0px; outline-offset: -2px; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/10/1/2569907.jpg" alt="۳ نفر در کلیسایی در «بیرمنگام» با چاقو مورد حمله قرار گرفتند" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">رسانه های انگلیس از حمله با سلاح سرد به سه نفر در کلیسایی در شهر «بیرمنگام» انگلیس خبر می دهند.</p></li></ul></section></div> text/html 2017-09-10T13:17:55+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی همگرایی موثر جهانی با عقب ماندگی جهان اسلام ناممکن است http://bork.ir/post/3184 <a href="http://www.mehrnews.com/news/4082670/%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/04/14/2/2430271.jpg" alt="حسن روحانی " style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-stretch: normal; text-align: right;">روحانی در اجلاس OIC:</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رئیس جمهور کشورمان گفت: روشن است که در ضعف، عقب‌ماندگی و از هم‌گسیختگی جهان اسلام، صلح پایدار، توسعه همه جانبه و همگرایی مؤثر جهانی ناممکن می‌شود.</p> text/html 2017-09-10T13:15:10+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی اون: توان هسته‌ای بازدارنده کره‌شمالی باید افزایش یابد http://bork.ir/post/3183 <div id="box3" class="box highlights h4-subtitle list-clean list-icons" data-conf="{}" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 12px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><section class="box-content" style="box-sizing: border-box;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><li class=" text" style="box-sizing: border-box; clear: both; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x transparent;"><a target="_blank" href="http://www.mehrnews.com/news/4083232/%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF" title="۱۵ دقیقه قبل" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(66, 139, 202); text-decoration: none; display: block; float: right; width: 130px; margin-left: 8px; position: relative;"><span class="item-img" style="box-sizing: border-box; width: auto; margin: 0px; float: none;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/03/1/2563162.jpg" alt="اون: توان هسته‌ای بازدارنده کره‌شمالی باید افزایش یابد" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; height: auto;"></span></a><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(102, 102, 102); margin: 3px 0px 0px; font-size: 11px;"><span style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">در دیدار با دانشمندان آزمایش هیدروژنی اخیر؛</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 17px; line-height: 1.5em; color: rgb(98, 98, 98); letter-spacing: -0.3px;">رهبر کره شمالی در مراسمی با حضور دانشمندانی که در آزمایش هیدروژنی اخیر مشارکت داشته اند خواستار تلاش بیشتر در راستای توسعه توان هسته ای بازدارنده این کشور شد.</p></li></ul></section></div> text/html 2017-09-10T13:12:06+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی حجم بارش‌های کشور به ۲۲۹ میلی‌متر رسید http://bork.ir/post/3182 <a href="http://www.mehrnews.com/news/4083059/%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B2%DB%B9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/04/15/2/2430510.jpg" alt="بارش باران" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-stretch: normal; text-align: right;">از ابتدای شهریور تاکنون؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">حجم بارش‌های کشور در حوضه‌های آبریز اصلی کشور از ابتدای شهریور تا امروز (یکشنبه) به ۲۲۹ میلی‌متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد کاهش داشته است.</p> text/html 2017-09-10T13:08:29+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی توقیف قایق روس توسط گارد ساحلی کره شمالی http://bork.ir/post/3181 <div><ul style="box-sizing: border-box; margin: 0px; list-style: none; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><li class="clearfix text" style="box-sizing: border-box; min-height: 70px; margin: 0px 0px 10px 6px; padding-bottom: 6px; background: url(&quot;../img/dot.png&quot;) 0px bottom repeat-x scroll transparent;"><a href="http://www.mehrnews.com/news/4083091/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background: transparent; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/10/2/2569779.jpg" alt="کره شمالی" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">یک منبع در وزارت امور خارجه روسیه از توقیف یک قایق روس توسط گارد ساحلی کره شمالی خبر داد.</p></li></ul></div> text/html 2017-09-10T13:05:42+01:00 bork.ir علیرضا نجارپور استادی روحانی «آستانه» را به مقصد تهران ترک کرد http://bork.ir/post/3180 <a href="http://www.mehrnews.com/news/4083206/%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF" target="_blank" style="box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(4, 41, 113); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"><span class="item-image" style="box-sizing: border-box; display: block; width: 130px; float: right; margin-left: 10px;"><img src="http://media.mehrnews.com/d/2017/09/10/2/2569818.jpg" alt="روحانی " style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 130px; background-color: rgb(0, 0, 0);"></span></a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: right;"></span><h4 style="box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 18px; color: rgb(102, 102, 102); margin: 0px; font-stretch: normal; text-align: right;">دقایقی پیش؛</h4><p class="introtext" style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 10px; font-family: RTNassim, &quot;B Yekan&quot;, Yekan, BYekan, Arial, Tahoma; font-size: 15px; line-height: 1.6em; color: rgb(98, 98, 98); font-stretch: normal; text-align: justify;">رییس جمهور کشورمان شهر آستانه قزاقستان را به مقصد تهران ترک کرد.</p>