هوای سالم

گزارش آلودگی هوای شانزدهم شهریور؛

مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۸۴ و در وضعیت «سالم» اعلام کرد.