• 11 سپتامبر

    به بهانه سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر؛

    امروز ۱۱ سپتامبر شانزدهمین سالگرد مجموعه وقایعی است که با نادیده گرفتن حقایق مربوط به آن منجر به حمله آمریکا به افغانستان و عراق و رقم خوردن فصلی جدید برای خاورمیانه شد.