جذب برترین های آزمون های دانشنامه در هیئت علمی دانشگاهها

وزیر بهداشت در پاسخ به مهر خبر داد:

وزیر بهداشت گفت: ما مسیر جذب نیروهای جوان فارغ التحصیل و برترین های آزمون ها را در هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی ادامه می دهیم.