• سیاره نهم

    تحقیقات جدید ثابت کرد؛

    دانشمندان در تحقیقی متوجه شده اند که ۹ سیاره می توانند حیات در زمین را رصد کنند.