طومار اعتراضی دانشجویان تحویل دفتر سازمان ملل در تهران شد

پس از پایان تجمع اعتراضی درباره حوادث میانمار؛

دانشجویان شرکت کننده در تجمع اعتراضی علیه فجایع رخ داده در میانمار، ضمن محکوم کردن جنایت رخ داده در میانمار طومار اعتراضی خود را تحویل دفتر سازمان ملل دادند.