نیروهای مسلح در مسیر تقویت روز افزون سپر دفاعی کشور هستند

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار با فرمانده کل ارتش:

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در دیدار با فرمانده کل ارتش گفت: نیروهای مسلح در مسیر روز افزون تقویت سپر دفاعی کشور دشمن را از هرگونه ماجراجویی علیه ایران بر حذر داشته‌اند.