• تبریز بدون کلیددار/ انتخاب شهردار قربانی سیاسی کاری شورا نشود

    گزارش بُرک از خروجی جلسه شورای شهر

    تبریز – اعضای شورای شهر تبریز برای چندمین بار در مورد انتخاب شهردار برای شهر اولین ها به توافق نرسیدند تا کلاف مدیریت شهری پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ همچنان سردرگم باشد.