نجات یک فروند لنج ماهیگیری و اخطار به ناو آمریکایی

توسط ناو موشک انداز نداجا صورت گرفت؛

یک فروند لنج ماهیگیری که به علت آبگرفتگی موتور در حال غرق شدن بود توسط ناو موشک انداز فلاخن نجات پیدا کرد و همزمان به ناو آمریکایی نیز اخطار داده شد.