• کانال‌های همسفریاب فرصت یا چالش؟/ استفاده ابزاری از جنسیت در سفر

    بُرک گزارش می دهد؛

    ظهور کانال‌هایی چون همسفریاب و پایه‌ یاب اگرچه پاسخی است به نیازهای متنوع سفرهای امروزی اما سبب بروز آسیب‌های اجتماعی مختلف شده و موارد زیادی از سرقت وتجاوز دراین نوع سفرها به ثبت رسیده است.