• اعتبار کارت های ملی تا پایان امسال/واجدین شرایط اقدام کنند

    مدیرکل ثبت احوال استان تهران:

    مدیرکل ثبت احوال استان تهران گفت: کارت های ملی صادر شده قبل از سال ۱۳۹۰ فقط تا پایان سال جاری اعتبار دارند.