• دستورویژه معاون اول برای بهبودوضعیت راه‌ها/ماموریت به۴وزیر کابینه

    مهلت ۲ ماهه برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌ها؛

    معاون اول رئیس جمهور خطاب به ۴ وزیر کابینه، رئیس سازمان برنامه و بودجه و فرمانده نیروی ماموریت داد تا ظرف ۲ ماه آینده پیشنهاد خود را برای تهیه نقشه راه بهبود وضع ایمنی جاده‌ها گزارش دهند.