• درخصوص تصدی وزارت علوم با من صحبتی نشده است

    رئیس دانشگاه علامه:

    رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تاکنون با من درخصوص تصدی وزارت علوم صحبتی نشده است.