علوم انسانی مردم را نسبت به نقش شهروندی خود آگاه می کند

عضو انجمن فیلسوفان آمریکا

چارلز تالیافرو معتقد است علوم انسانی در عصر مدرن به شکل یک خاستگاه حیاتی متجلی شده و مردم توانستند از طریق آن با تاریخ و نقش های بالقوه خود در جوامع به لحاظ سیاسی، اقتصادی و مذهبی آشنا شوند